Hướng dẫn sử dụng api
Cách kết nối api một cách nhanh chóng

URL API: https://xn--nginiting-6qc8492fphard.vn/api/price.aspx

METHOD: POST, GET


URL API: https://xn--nginiting-6qc8492fphard.vn/api/v1/server.aspx

METHOD: POST


RESPONSE: JSON